6597523864960824559.jpg

【宋桓罪己】

 宋桓未立。深明大体。遇水恤民。言惧名礼。

【原文】

周宋大水。鲁庄公使吊焉。公子御说。承父命对曰。孤实不敬。天降之灾。又以为君忧。拜命之辱。臧文仲曰。宋其兴乎。禹汤罪己。其兴也勃焉。桀纣罪人。其亡也忽焉。且列国有凶。称孤。礼也。言惧而名礼。其庶乎。

罪归诸己。则和气致祥。人心欢洽。罪归诸人。则戾气相感。民怨沸腾。公子御说以天灾引咎自责。臧孙达谓其是宜为君。有恤民之心。厥后果称贤君。可见人君之宜履礼爱人也。

【白话解释】

周朝时候。宋国里受了重大的水灾。鲁国里的庄公就差了人去吊问。宋国庄公的公子名叫御说的。受了他父亲的命。对鲁国差来的人说道。因为了孤的不敬。所以上天降下了灾祸。又使得贵国的君侯忧虑。这是我们觉得很抱歉的。就此拜受了贵国君侯的赐问了。鲁国的大夫官臧文仲知道了这一番话。就说道。宋国将要兴起了。从前夏朝禹王、商朝汤王、每每归罪自己。所以他们的兴起来。是很快的。亡国的君主。像夏朝的桀、殷朝的纣、件件归罪别人。所以他们的亡国。也是很容易的。并且诸侯列国里面。有了凶灾的事情。就自己称孤。这是最合于礼的。言语既然恐惧。称呼又很合礼。这样说来。宋国的兴起。是无疑的了。

最新评论
本栏目热门文章
周排行
月排行
国学故事:晏子谏齐景公
国学故事:鲁男子拒妇
宣子守敬
儿童国学经典小故事(一)
国学故事:君子的仁爱之剑
国学故事:赵襄王学驾车技巧
八德须知·孝篇·黄香温凊
八德须知·悌篇·​​章溢代戮
解读国学经典-小故事之一小不
查道吃枣留钱
国学故事
八德故事——信篇
国学故事:晏子谏齐景公
宣子守敬
国学故事:王献之学书法
国学故事:周处除三害
八德故事:八德简释
儿童国学经典小故事(一)
国学故事:司马光警枕励志
国学故事:鲁男子拒妇