5975523_201505251450180618.jpg

【伯禽趋跪】

周鲁伯禽。观于桥梓。入门而趋。登堂而跪。

【原文】

周伯禽、随康叔三见周公。三被笞。以问商子。曰。南山之阳有桥木。北山之阴有梓木。盍往观。伯禽见桥高而仰。梓卑而俯。还告商子。曰。桥者父道。梓者子道。明日。伯禽入门而趋。登堂而跪。周公嘉其得君子之教。

周公制礼。实开礼教之源。且尝一饭三吐哺。一沐三握发。以礼天下之贤士。其子伯禽未谙礼节。宜其三见而三笞之也。商子以桥梓明父子之道。俾尽乎礼。诚不愧为君子矣。

【白话解释】

周朝初年间时候。有个周公的儿子。名叫伯禽。跟了周公的弟弟康叔去见周公三次。就被他的父亲痛打了三次。伯禽就去问商子。这是为了什么缘故。商子道。南山的阳面有一种树。叫做桥木。北山的阴面有一种树。叫做梓木。你何不去看一看呢。伯禽听了商子的话。就去看了。只见桥木生得很高。树是仰着的。梓木长得很低。可是俯着的。就回来告诉商子。商子就对伯禽说道。桥木仰起。就是做父亲的道理。梓木俯着。就是做儿子的道理。到了第二天。伯禽去见周公。一进门就很快的走上前去。一登堂就跪下去。周公称许他受了君子的教训。

最新评论
本栏目热门文章
周排行
月排行
八德故事——忠篇
女德篇——义篇
传统美德:尊师重道
八德故事·廉篇·刘宠钱清
女德篇——廉篇
国学故事:周处除三害
范仲淹教子戒奢维家风
查道吃枣留钱
女德篇——悌篇
女德篇——信篇
八德故事——忠篇
班昭与女德规范《女诫》
女德篇——耻篇
八德故事:八德简释
孔子系列故事廿七择人需智慧
国学故事:周处除三害
传统美德:尊师重道
经典故事——悌篇
范仲淹教子戒奢维家风
女德篇——义篇