5975523_201505251450180618.jpg

【伯禽趋跪】

周鲁伯禽。观于桥梓。入门而趋。登堂而跪。

【原文】

周伯禽、随康叔三见周公。三被笞。以问商子。曰。南山之阳有桥木。北山之阴有梓木。盍往观。伯禽见桥高而仰。梓卑而俯。还告商子。曰。桥者父道。梓者子道。明日。伯禽入门而趋。登堂而跪。周公嘉其得君子之教。

周公制礼。实开礼教之源。且尝一饭三吐哺。一沐三握发。以礼天下之贤士。其子伯禽未谙礼节。宜其三见而三笞之也。商子以桥梓明父子之道。俾尽乎礼。诚不愧为君子矣。

【白话解释】

周朝初年间时候。有个周公的儿子。名叫伯禽。跟了周公的弟弟康叔去见周公三次。就被他的父亲痛打了三次。伯禽就去问商子。这是为了什么缘故。商子道。南山的阳面有一种树。叫做桥木。北山的阴面有一种树。叫做梓木。你何不去看一看呢。伯禽听了商子的话。就去看了。只见桥木生得很高。树是仰着的。梓木长得很低。可是俯着的。就回来告诉商子。商子就对伯禽说道。桥木仰起。就是做父亲的道理。梓木俯着。就是做儿子的道理。到了第二天。伯禽去见周公。一进门就很快的走上前去。一登堂就跪下去。周公称许他受了君子的教训。

最新评论
本栏目热门文章
周排行
月排行
国学故事:晏子谏齐景公
国学故事:鲁男子拒妇
宣子守敬
儿童国学经典小故事(一)
国学故事:君子的仁爱之剑
国学故事:赵襄王学驾车技巧
八德须知·孝篇·黄香温凊
八德须知·悌篇·​​章溢代戮
解读国学经典-小故事之一小不
查道吃枣留钱
国学故事
八德故事——信篇
国学故事:晏子谏齐景公
宣子守敬
国学故事:王献之学书法
国学故事:周处除三害
八德故事:八德简释
儿童国学经典小故事(一)
国学故事:司马光警枕励志
国学故事:鲁男子拒妇